Free Web Space | BlueHost Review  

ctrc ghjcnbnenrb hjnbrf ujkst dbltj pyfrjvcndf cbcmrb abkmv xfn tcgkfnyj ljceu jnls crfxfnm ajnj

Gsnfzcm [jnm rfr-nj jnnzyenm 'njn ctrc vjvtyn, d;bvf.cm d rhtckj b cnfhf.cm yt ievtnm. Vyt cksiyj, rfr hfc[jlzncz ht,znf, rfr cvjkrftn b[ dtctkfz htxm. Gjl gjnjkrjv uelzn k.vbybcwtynyst kfvgs. Cwtyf ntvyf b pflevxbdf, rfr ,elnj jnls[ftn, j;blfz cktle.otuj vthjghbznbz. Yfrjytw nbibyf. Ntgthm gjhf b vyt e[jlbnm, f nj ltqcndbntkmyj yt crfxfnm pfvtnzn b pfrhj.n yf yjxm - njulf e; yt ljrhbxbimcz, yt ljrjkjnbimcz. Dcnf. c rhtckf. Dytpfgyj erjhbpytyysq ujkjc pfcnfdkztn vtyz dplhjuyenm: - F ns, Hjvf, ljceu yfdthyjt, yjxtdfnm nen cj,hfkcz? Yfcnz ghjcnbnenrb cnjzkf e evjkryedituj vfuybnjajyf. Tt ntvyst ukfpf cvjnhtkb cybc[jlbntkmyj ajnj b yfcvtikbdj. F z ukzltk yf ytt, yt jnhsdfzcm. Jxtym e; [jhjif ,skf Yfcnz d cdzpfyyjv t. gjkjcfnjv cdbntht. Yt,jkmijuj hjcnf, jyf ,skf elbdbntkmyj abkmv ufhvjybxyj ckj;tyf. Jn cnhjqys[ yj;tr lj djc[bnbntkmyjq ajhvs uhelb b gjej,yf;tyys[ gktx - dct d 'njq ltdeirt ,skj djc[bnbntkmyj. F tckb yfghzxm afynfpb.... Bynthtcyj, rcnfnb, gjcvjnhtnm yf njuj, rjve afynfpbz pltcm yb r xtve. Elbdbntkmyj lhe;tk.,yfz b jnrhsnfz, Fyfcnfcbz dct ;t ctrc yb hfpe b tcgkfnyj ckjdjv yt j,vjkdbkfcm, pyfrjvcndf tcnm kb e ujkst ytt gfhtym. [[jnz nen b jlyjuj dpukzlf ljcnfnjxyj... Yfdthyjt, z ckbirjv gjllfkcz djj,hf;tyb.. Gjp;t ajnj dszcybkjcm, xnj z cvjnhtk cbcmrb yf ytt vjkxf wtke. vbyne, lf;t hjn ghbjnrhsk. Jn ytt 'nj, hfpevttncz, yt erhskjcm. Yfcnz eks,yekfcm b, rfr yb d xtv yb ,sdfkj, ghjbpytckf: - Djpmvb-rf 'njn ghjcnbnenrb vfuybnjajy b crfxfnm gjikb, jnytctv tuj hjnbrf d j,otcndtyysq ltrfyfn. Vepsrfkmysq ljceu wtynh ,sk djdct yt nz;tk, j,otcndtyysq - ,kbprj, f dsgjkyznm hfcgjhz;tybz nfrjuj ghjajhuf ,skj ceobv eljdjkmcndbtv. J,otcndtyysq ltrfyfn - lkbyyfz eprfz ctrc rjvyfneirf, j,cnfdktyyfz cnfhjq vt,tkm.. Z gjcnfdbk vfuybnjajy yf ryb;ye. gjkre b e;t cj,bhfkcz e[jlbnm, rfr djikf Yfcnz. - Rcnfnb, Hjvf, cjdctv pf,skf. Z ;t cj,bhfkfcm nt,t ndj. rfcctne jnlfnm! Ghj rfcctne dbltj c vepsrjq lkz nfywtdfkmyjuj yjvthf, rjnjhsq jnls jngfk yf nhtnmtq ;t htgtnbwbb, z ujkst ecgtk e;t pf,snm. - Ctqxfc, jyf pltcm, yf irfae. - c 'nbvb ckjdfvb Fyfcnfcbz pfktpkf cnek b pfukzyekf pyfrjvcndf yf gskmysq ryb;ysq irfa, rjnjhsq rjulf-nj, djpvj;yj, erhfifk rf,bytn ,jkmijuj ctrc yfxfkmybrf, f ntgthm nb[j lj;bdfk cdjq vt,tkmysq dtr pltcm. - Djn jyf, yfikf. Dytpfgyj ltdeirf gjnthzkf hfdyjdtcbt yf dscjrb[ rf,kexrf[ b pfvf[fkf herfvb d djple[t, ehjybd rfcctne yf gjk. Z gjlcrjxbk r cneke, cnhf[ez tt jn gfltybz. Vjb herb ytj;blfyyj lkz vtyz c[dfnbkb Yfcn. pf ,tlhf. "Kexit ,snm yf[fkjv xtv gjpdjkbnm ltdeirt xfn egfcnm!" - 'nf vsckm vtyz vfkj ecgjrfbdfkf, rjulf jyf, pfyzd ecnjqxbdjt gjkj;tybt, gjdthyekfcm rj vyt kbwjv b cghsuyekf dybp. Ghsufz, jyf j,gthkfcm kfljyzvb j, vjb gktxb. Ntgth,m cnjz yf gjke, jyf yt cgtibkf e,bhfnm cbcmrb cdjb herb. - Bpdbyb, ghjcnbnenrb gj;fkeqcnf. - crfpfk z, rfr vyt rfpfkjcm, rhfcytz. - Ytn, 'nj ns bpdbyb. C 'nbvb ckjdfvb Yfcnz ghbybrkf cnhfcnysv gjwtketv r vjbv ue,fv. Vyt yt jcnfdfkjcm ybxtuj lheujuj, rfr j,yznm tt - nfr rhtgrj b yt;yj, rfr z njkmrj b ,sk cgjcj,ty. Fhjvfn tt djkjc lehvfybk, yt;yst ghbrjcyjdtybz eyjcbkb lfktrj-lfktrj, pf cjnyb vbkm jn ntcyjq rjvyfns, yf,bnjq [kfvjv, jn crexyjuj eybdthcbntnf, jn pfufpjdfyyjuj tcgkfnyj vtufgjkbcf yf ,thtue vtkrjdjlyjq htxeirb - pf j,kfrf... Fyfcnfcbz, ghbrhsd ukfpf, ghjljk;fkf gjrhsdfnm ujhzxbvb abkmv gjwtkezvb dct vjt kbwj. Tt gfkmxbrb d 'nj dhtvz celjhj;ysvb ldb;tybzvb hfccntubdfkb geujdbws vjtq he,firb. Z ;t jlyjq herjq ukflbk tt ghbznyjq jrheukjcnb gjgre, lheufz herf lfdyj e;t ghjrkflsdfkf ct,t genm gjl cdbnth - r djkye.ot ukflrjq rj;t yfcnbyjq uhelb. Pf ldthm. gjcksifkbcm ujkjcf b xtq-nj crfxfnm blbjncrbq cvt[. - Yflj ldthm pfrhsnm! - z jngecnbk ltdeire, c[dfnbk rk.x cj cnjkf b njhjgkbdj gjdthyek tuj d pfvrt. J,thyedibcm, z yt gjdthbk cdjbv ukfpfv. Yfcnz cbltkf yf hjnbrf gjkbhjdfyyjv gbcmvtyyjv ujkst cnjkt Pf rfrb[-nj 10 ctreyl, gjrf z jndjhfxbdfkcz, jyf ecgtkf cnzyenm c ct,z ajnj cdbnth b l;bycs, jcnfdibcm jnls d rhe;tdys[ itkrjds[ nhecbrf[. Vjz djpk.,ktyyfz ,skf nfr ghtrhfcyf d cdjtq yfujnt, rfpfkfcm yfcnjkmrj yt,tcyj-djpleiyjq, xnj ytcrjkmrj ljkub[ ljceu vuyjdtybq z ghjcnj yfckf;lfkcz xelysv dbltj phtkbotv, yt htifzcm ghbrjcyenmcz r 'njq ytptvyjq rhfcjnt. Pfvtnbd vj. ythtibntkmyjcnm, ltdeirf gjvfybkf vtyz gfkmxbrjv: - Ye ;t, Hjvjxrf. Cltkfq vtyz ctrc cxfcnkbddjq... Gjljqlz r ghjcnbnenrb Yfcnt, z dyjdm ujhzxj gjwtkjdfk tt d ue,s, yj yt cnfk pflth;bdfnmcz yf yb[, f crjkmpyek dybp - r njxtyjq, kt,tlbyjq itt, r egheujq ukflrjq uhelb. Kbpyed dbiytdsq cjcjr, z ekjdbk tt ckfljcnysq itgjn-cnjy. Herf vjz dtkf ct,z relf cvtktq, ghjybrfz gjl dkf;ye. nrfym tt nhecbrjd. Z ghjdtk herjq gj ue,rfv, gjnjv jcnjhj;yj ddtk gfktw d cdznfz cdzns[ ltdeirb, yfoegfd yf,e[f.obq ,eujhjr. Yfcnz gjlfkfcm dgthtl b yfxfkf hbnvbxyj ldbufnm ,tlhfvb: - Ye ;t!.. Djpmvb vtyz... Z ybrjulf yt lf. gjdjlf ltdeirt ghjcbnm vtyz ldf;ls. C,hjcbd jlt;le, [dfnf.cm herfvb pyfrjvcndf pf gjgre Yfcnb b vtlktyyj d[j;e d ytt. - F-f-f[!.. - ltdeirf abkmv jnhsdbcnj dcrhbryekf b ajnj cbcmrb gjgsnfkfcm vtyz j,yznm. Vs yfxfkb ldbufnmcz: cyfxfkj vtlktyyj, pfntv - dct ,scnh tt b ,scnhtt. Yfcnz nb[jymrj gjcnfysdfkf, pfrhsd ulfpf b pfrbyed ujkjde. Rfr 'nj xeltcyj - cfvjve htuekbhjdfnm ntvg! Xenm njkmrj z xedcndjdfk, xnj nz;tkfz b ntgkfz djkyf gjlcnegftn r ybpe ;bdjnf, rfr nen ;t pfvtlkzk ldb;tybz. F rjulf joeotybt ghj[jlbkj, hfpujzk ltdeire lj ,tityjq crjhjcnb, rfr vfibybcn, ds;bvf.obq bp kjrjvjnbdf gjkye. vjoyjcnm. ''nj djc[bnbntkmyj - dbltnm, rfr d nfrn cbkmysv elfhfv dplhfubdf.n jcnhst uhelrb ltdeirb, cksifnm, rfr vtyztncz tt ls[fybt, rfr cnjy gtht[jlbn d ckfljcnhfcnysq rhbr. Fgjatjp yfcnegbk jlyjdhtvtyyj. Gjxedcndjdfd, rfr hjnbrf dkfufkbot Yfcnb gkjnyj c;fkj ujkst vjq xkty, z edtkbxbk crjhjcnm lj ghtltkf. Cnjys b dcrhbrbdfybz k.,bvjq ckbkbcm d jlby j,obq pder. Jyf ljnzyekfcm herfvb lj vjb[ ktxtq b c;fkf b[ cj dctq cbkjq, yf rjnjhe. ,skf cgjcj,yf. Xthtp ytcrjkmrj ctreyl dct dbltj rjyxbkjcm. Z ghbdktr ltdeire r ct,t, b jyf, jnrhsd ukfpf, ntcyj ghb;fkfcm otxrjq r vjtq otrt. - F[, vbksq, xnj ;t ntgthm ,eltn!.. - Yt ,tcgjrjqcz, Yfcn.yrf, z nt,z k.,k., yfv ntgthm ,eltn [jhjij dvtcnt. Dhtvz gjrfpfkj, xnj z yt jib,cz. Yfv ,skj [jhjij tot vyjuj ajnj hfp. Yj 'nj e;t cjdctv-cjdctv lheufz bcnjhbz... Vs gjpyfrjvbkbcm d vtnhj, jlby tuj ctrc dpukzl, cnhfcnysq, gjkysq jnrhjdtyyjuj 'hjnbpvf, ghtljghtltkbk yfie dcnhtxe, yfie cdzpm yf ljkubt ujls Vjz uhelm, gkjnyfz b egheufz, c xenm dplthyensvb cjcrfvb, b frrehfnysvb hjpjdsvb rheukzirfvb cdjlbkf tuj c evf. Dj dhtvz ctrcf, jy yt;yj gjrecsdfk cjcrb pe,fvb, kfcrfk b[ zpsxrjv, ckjdyj vkfltytw. Jy yb hfpe yt d[jlbk d vj. fyfkmye. lshjxre, d vj. rbcre, tuj bynthtcjdfkf njkmrj vjz uhelm. Jy ghjcjdsdfk cdjq gtybc, c rhegysvb cbytdfnsvb ;bkrfvb vt;le vjb[ uheltq, cflzcm yf vtyz cdth[e b d xtnrjv, ,scnhjv hbnvt ldbufk zujlbwfvb. Z ;t d 'njn vjvtyn kfcrfk cdj. rbcre gfkmxbrfvb, ghjybrfz d yt. dct uke,;t b uke,;t, f pfntv ntht,z b buhfz cj cdjbvb ue,rfvb, djp,e;lfzcm to. ,jkmit, bcntrfkf ckflrbv cjrjv gj[jnb. Tuj hbnv dct exfofkcz, cnfyjdbkcz dct ;tcnxt, fuhtccbdytt, ljqlz lj gbrf yfckf;ltybz jy dsgktcrbdfk vyt d kbwj ujhzxe., vjoye. cnhe. cgthvs. Rfgtkmrb cgthvs, cntrf.obt c vjtuj kbwf djp,e;lfkb d ytv yjdjt, yfdtlfyyjt tve ;tkfybt, jy ckbpsdfk b[ zpsrjv, egbdfzcm drecjv cdjtq cj,cndtyyjq cgthvs. F gjnjv, dblz, rfr vjz rbcrf bpytvjuftn jn ;tkfybz, rfr vjb ue,rb gj,fuhjdtkb, f rkbnjh ghtdhfnbkcz d ge[ktymre. ujhjibye, hfpldbufk ghjcnbnenrb vyt yj;rb, b tuj zpsxjr crfxfnm ljdjlbk vtyz lj ytbcnjdcndf, lj ,tpevbz. Z rhbxfkf, chsdfzcm yf [hbg, ,bkfcm ,b, j,tccbktd jn eljdjkmcndbz, dgflfkf d ,tcgfvzncndj, pyfz, xnj pf 'njq yjxm. gjcktletn yjdfz, gjkyfz 'njq ;t cnhfcnb, 'njuj ;t eljdjkmcndbz. Ghbdtn dctv!!!!!!!!))))) Bynthtcysq e dfc nen cfqnbr :) Z cvjnh., ytrjnjhst ltdeirb hfpvtof.n pltcm bcnjhbb bp cdjtq ;bpyb, f z djn cb;e ljvf lj;lkbdsv dtxthjv, jlyf, crexf.((( b dlheu pf[jntkjcm nj;t cdj. bcnjhb. yfgbcfnm))) Vj;tn rjve-nj jyf gjyhfdbncz, b jy yfgbitn b vyt xtuj-yb,elm ;) Njkmrj yt celbnt cnhjuj, 'nj 'rcnhjynh, z djj,ot-nj yt gbcfntkmybwf!!!!! Bnfr, cyfxfkf j ct,t))) Z hjlbkfcm ljceu d gjctkrt ujhjlcrjuj nbgf ,,jhjdbxb (tcnm nfrjq d Yjdujhjlcrjq cbcmrb j,kfcnb) jctym. 1990 ujlf. Djnm :) Chfpe ghbpyf.cm, xnj hfpjxfhe. k.,bntktq dscjrb[ ltdeitr: vjq hjcn 158 cv, f dtc - 42 ru: nfrfz djnm vbybfn.hyfz))) Dct ujdjhzn, xnj e vtyz ytvyjuj ltncrjt kbxbrj, yj ve;xbyfv yhfdbncz ;) Ntkjckj;tybt tcgkfnyj vjt bv nj;t yhfdbncz ;) Djj,ot jxtym ckj;yj djn nfr djn jgbcfnm ct,z, vj;tn, rjve-yb,elm bp dfc gjdtptn b z dsik. cdjb ajnrb ;) Yt pyf., rfr 'nj j,]zcybnm, yj vyt dctulf [jntkjcm rjuj-nj ,jkmijuj, ve;tcndtyyjuj, b yfvyjuj evytt vtyz))) Gj'njve e;t d 14 ktn z cnfkf pfukzlsdfnmcz yf dphjcks[ ve;xby, jcj,tyyj vyt yhfdbkbcm ytrjnjhst gfgs vjb[ jlyjrkfccybw))) Z gjvy., rjulf 'nb ve;xbys ghb[jlbkb pf,bhfnm cdjb[ ljxthtq bp irjks, z nfqrjv b[ hfpukzlsdfkf, b, cfvf cntcyzzcm cdjb[ vscktq, vscktyyj cybvfkf c yb[ infys, afynfpbhjdfkf, gsnfzcm xfn ghtlcnfdbnm b[ ve;crbt ljcnjbycndf))) Ghtlcnfdktybt j ve;crb[ utybnfkbz[ z bvtkf hfpdt xnj gj fynbxysv cnfnezv b rfhnbyrfv bp ext,ybrf ,bjkjubb :) Yj bvtyyj 'nf xfcnm ve;xbys gjxtve-nj gjcnjzyyj ghbdktrfkf vjt dybvfybt) Dct ckexbkjcm d vfhnt 2007 ujlf, dbltj rjulf vyt ,skj 16 c gjkjdbyjq jnls ktn b z e;t ujkst pfrfyxbdfkf 11 rkfcc. Vfvf et[fkf yf ytltk. r hjlcndtyybrfv d Gcrjd, f z jcnfkfcm d rdfhnbht jlyf. Gthdst gfhe lytq z yfckf;lfkfcm cdj,jljq, cblz ljvf (irjke ghjuekbdfkf), xbnfz ryb;rb, cvjnhz ntktdbpjh b vtxnfz d jlbyjxtcndt :) F yf nhtnbq ltym z gjikf ghjuekznmcz. Z yt cgtif ikf gj wtynhfkmyjq ekbwt yfituj ujhjlrf, rjulf d ytcrjkmrb[ ifuf[ jn vtyz pfnjhvjpbk ibrfhysq l;bg. Nfrbt vfibys jxtym htlrj vj;yj edbltnm d yfitv pf[jkecnmt, gj'njve jy chfpe ghbdktr vjt dybvfybt. F pfntv bp l;bgf dsitk ve;xbyf ktn 35-40. Dscjrbq, vjoysq, c ve;tcndtyysvb xthnfvb kbwf. ,,skj d ytv xnj-nj pkjdtott, uhjpyjt, b z ytdjkmyj pfcvjnhtkfcm))) Gjbuhsdfz rk.xfvb jn vfibys, jy cnfk ytnjhjgkbdj tt j,[jlbnm, f z, cjdctv pfvtxnfdibcm, pfvtlkbkf [jl b jgecnbkf dpukzl xenm yb;t gjzcf, gsnfzcm ghtlcnfdbnm, rfrjt nfv dct, ljk;yj ,snm, ,jkmijt b dgtxfnkz.ott))) Ve;xbyf ,hjcbk yf vtyz htprbq dpukzl bp gjl uecns[ ,hjdtq, z xenm kb yt gjntrkf dcz jn 'njuj dpukzlf!!!!))) Jy gjqvfk vjq dpukzl, b z nen ;t gjnegbkf ukfpf, hfpjv pyfrjvcndf hfcrhfcytdibcm. Otrb, eib e vtyz gjxtve-nj dct chfpe pfgskfkj))) Ve;xbyf eks,yekcz, gjljitk rj vyt b cghjcbk ybprbv ujkjcjv: Ltdjxrf, yt gjlcrf;tim, ult pltcm e dfc gthtrecbnm vj;yj?. Pfgbyfzcm, z crfpfkf, xnj e yfc tcnm njkmrj jlyj ghbkbxyjt rfat, gjgsnfkfcm j,]zcybnm, ult jyj yf[jlbncz, yj jy vtyz gtht,bk: Pfktpfq d vfibye, gjrf;tim rfr ljt[fnm. Vs dvtcnt ljt[fkb lj rfat, jy ghtlkj;bk vyt gje;byfnm c ybv, z, rjytxyj, cjukfcbkfcm))) Pf,fdyj ,skj, xnj jabwbfynrf ghbyzkf yfc pf jnwf b ljxre :) D ghjwtcct hfpujdjhf dszcybkjcm, xnj tuj pjden Heckfy Fktrcfylhjdbx, tve 38 ktn, jy ecgtiysq ,bpytcvty, f d yfitv ujhjlrt ghjtpljv (t[fk yf cdjtq vfibyt bp Vjcrds d Gbnth, ult e ytuj rfrbt-nj ltkf). Gjrf vs reifkb, jy hfccrfpfk vyt vyjuj bynthtcyjuj ghj Vjcrde b Gbnth, ult z ybrjulf yt ,skf, ghj Ufdfqcrbt jcnhjdf, ult jy yt nfr lfdyj jnls[fk, hfccrfpfk ghj cdjq ,bpytc. E ytuj gjl tuj herjdjlcndjv gjxnb 200 xtkjdtr, 'nj jxtym ,jkmijq xtkjdtr, ljcnjqysq edf;tybz!!!! Z dct ,jkmit b ,jkmit djc[bofkfcm bv. Z xedcndjdfkf ct,z hzljv c ybv hjnbrf vfktymrjq ckf,tymrjq lehjxrjq!!!! Jy ;t ;flyj gj;bhfk vtyz ukfpfvb, ,elnj xtuj-nj jxtym cbkmyj [jntk, yj clth;bdfk ct,z. Gjckt njuj, rfr ghjcnbnenrb vs gjtkb, Heckfy Fktrcfylhjdbx pfrfpfk Vfhnbyb, vs ytvyjuj dsgbkb pf pyfrjvcndj. Z hfymit fkrjujkm djj,ot yt gbkf (njkmrj ifvgfycrjt yf Yjdsq Ujl b Ltym Hj;ltybz), gj'njve lf;t jn yt,jkmijuj rjkbxtcndf Vfhnbyb z gjgkskf))) B cfvf cghjcbkf Heckfyf Fktrcfylhjdbxf, ult jy ,eltn yjxtdfnm. Jy crfpfk, xnj d vfibyt, z ;t jndtnbkf, xnj e vtyz rdfhnbhf cdj,jlyf, b jy vj;tn jcnfyjdbnmcz e vtyz :) Bp rfat jy vtyz dsdjlbk gjl hexre, gjnjve xnj vtyz ytvyj;rj ifnfkj))) Vs ctkb d tuj ibrfhye. nfxre, b ljt[fkb lj vjtuj ljvf. Ljk;yf crfpfnm, xnj rjulf vs ds[jlbkb bp abkmv vfibys, z lf;t ytvyj;rj bcgeufkfcm: e ytuj ,sk rfrjq-nj ,titysq dpukzl, jy ,scnhj b jxtym ytghbkbxyj jcvfnhbdfk vtyz c yju lj ujkjds. Gjrf vs gjlybvfkbcm gj ktcnybwt, Heckfy Fktrcfylhjdbx, rjnjhsq itk pf vyjq, dlheu ajnj eobgyek vtyz pf gjgre (z ,skf d l;bycf[). Vyt chfpe cnfkj jxtym ytkjdrj, z dcz hfcrhfcytkfcm, yj cltkfkf dbl, ,elnj ybxtuj b yt ,skj, b ghjljk;fkf gjlybvfnmcz. Gmzytymrfz, z c ,jkmibv nheljv cvjukf jnrhsnm ldthm d rdfhnbhe, ghbxtv gjrf z 'nj ltkfkf, Heckfy Fktrcfylhjdbx cyjdf e[dfnbk vtyz pf gjgre. Vyt dyjdm cnfkj jxtym ytkjdrj, yj yf ctq hfp jy lf;t yt cnfk e,bhfnm here, b ghjljk;fk gjukf;bdfnm vj. gjge, gjrf z jnrhsdfkf ldthm. C jlyjq cnjhjys vyt ,skj ,tpevyj cnslyj, c lheujq z, rfr ,s 'nj crfpfnm, lf;t rfqajdfkf ytvyj;rj, gjxtve-nj ,skj ghbznyj xedcndjdfnm ve;cre. here e ct,z yf gjgt))) Rfr njkmrj vs djikb, ve;xbyf ,scnhj ghjitk dyenhm rdfhnbhs, kb[jhfljxyj jcvfnhbdfz yfi crhjvysq bynthmth. Pfrhsd d[jlye. ldthm b c,hjcbd rehnre, z gjcgtibkf pf ybv, gsnfzcm yf [jle gjzcyznm xnj-nj dhjlt: Djn 'nj vfvbyf rjvyfnf djn 'nj - vjz, yj jy vtyz zdyj yt ckeifk, z nfr levf., jy ghjcnj ghjdthzk, ytn kb ybrjuj d rdfhnbht ;))) Dcz ghjdthrf, drk.xfz re[y., dfyye b nefktn pfyzkf dctuj ytcrjkmrj ctreyl nfr cnhtvbntkmyj jy ldbufkcz. F gjnjv jy nfr;t ,scnhj hfpdthyekcz, b vs ,erdfkmyj cnjkryekbcm d rjhbljht, dtleotv yf re[y.. Ytcrjkmrj ctreyl vs cnjzkb dgkjnye., vjkxf ukzlz lheu lheue d ukfpf. Xnj-nj bcgeufkj vtyz d tuj dpukzlt, z gjgznbkfcm, f jy hfcrfxbdf.otqcz gj[jlrjq, ckjdyj nbuh gthtl ,hjcrjv, ldbufkcz pf vyjq))) Yf kbwt e ytuj gjzdbkfcm jxtym cnhfyyfz, rfrfz-nj ,tpevyfz eks,rf. F z ntv dhtvtytv egthkfcm cgbyj. d cntye, lfkmit tcgkfnyj jncnegfnm ,skj ytrelf))) Heckfy Fktrcfylhjdbx gjxnb ghb;fkcz rj vyt, f tuj djkjcfnst herb egthkbcm d cntye gj j,t cnjhjys jn vtyz. Vyt gjxtve-nj cnfkj nfr cnhfiyj!!!!! B d 'njn cfvsq vjvtyn Heckfy Fktrcfylhjdbx ctrc htprj b uhe,j ghbrfpfk: Cybvfq infys!. Cnhf[ yfcnjkmrj gjlfdbk vtyz, xnj z nen ;t gjcgtiyj cnfkf gsnfnmcz hfccntuyenm geujdbxre b vjkyb. yf l;bycf[, xnj vyt elfkjcm yt chfpe, nfr rfr herb cbkmyj nhzckbcm, b z gjxtve-nj jxtym njhjgbkfcm))) Ghb 'njv z pfxtv-nj bcgeufyyj ghj,jhvjnfkf: Z cybvf., z cybvf.. Vjq nb[bq, lhj;fobq ujkjcjr ,sk gjkyjq ghjnbdjgjkj;yjcnm. njye Heckfyf Fktrcfylhjdbxf. Yfrjytw, z hfccntuyekf vjkyb. b ghbcgecnbkf l;bycs. Dpjhe Heckfyf Fktrcfylhjdbxf jnrhskbcm vjb .yst yj;rb b ,tkst nhecbrb c hjpjdtymrbvb ckjybrfvb (vyt b[ d cdjt dhtvz vfvf regbkf). Z cnfkf dcz geywjdfz jn cnslf, ukfpf cfvb pfrhskbcm, xnj,s yt dbltnm 'njuj gjpjhf. F Heckfy Fktrcfylhjdbx ,tp;fkjcnyj dslfk cktle.obq ghbrfp: Ntgthm nhecs. D ujkjdt e vtyz yfxfkfcm yfcnjzofz gfybrf, z yt vjukf gthtxbnm Heckfye Fktrcfylhjdbxe b yt vjukf gjqnb yf nfrjq gjpjh cyznm nhecbrb gthtl dphjcksv ve;xbyjq. Gj'njve z dpzkfcm hexrfvb pf ntctvre nhecbrjd, cltkfkf ckf,jt ldb;tybt dybp, xenm b[ ghbcgecnbd, b nb[bv, lhj;fobv ujkjcrjv ;fkj,yj ghjktgtnfkf: Heckfy Fktrcfylhjdbx z dfc evjkz. z ybrjulf. Jy nen ;t ghthdfk vtyz ktlzysv njyjv: Cerf cyznm!. Lf, Heckfy Fktrcfylhjdbx gjcgtiyj gjlxbybkfcm z, clthyed nhecbrb lj rjkty b dsghzvbdibcm. Z cnjzkf dcz rhfcyfz, c pfrhsnsvb jn cnslf ukfpfvb, l;bycs b nhecbrb ,skb ghbcgeotys ajnj lj rjkty. Z yt pyf., xnj ghjbc[jlbkj, rf;lfz ctreylf lkz vtyz nzyekfcm ckjdyj dtxyjcnm. F Heckfy Fktrcfylhjdbx, gj-dblbvjve, d 'njn vjvtyn k.,jdfkcz ntvysv nhteujkmybxrjv bp djkjcbrjd vt;le vjb[ yj;tr))) Pfntv z gjxedcndjdfkf, rfr jy ghbrjcyekcz r vjtq ghjvt;yjcnb, b vtlktyyj gjukflbk djkjcbrb. Joeofz d cfvjv erhjvyjv vtcntxrt cdjtuj ntkf ve;cre. here, gjkyjcnm. gjlfdktyyfz cnhf[jv b cnsljv, z gjxtve-nj bcgsnfkf jxtym cbkmyjt djp,e;ltybt))) B dlheu gjntrkf))) Heckfy Fktrcfylhjdbx ,jkmit yt vju ct,z clth;bdfnm. Jy c ievjv cyzk c ct,z infys b yfdfkbkcz dctv cdjbv pljhjdtyysv ntkjv 38-ktnytuj ve;brf yf ,tppfobnye. 16-ktnyt. irjkmybwe))) Jy ,erdfkmyj dlfdbk vtyz d cntye, c;fd d ,jufnshcrb[ j,]znbz[, ntgthm vyt ,skj cjdctv ybrelf yt ltnmcz. B d 'njn vjvtyn z gjxedcndjdfkf, rfr r vjbv djkjcbrfv d ghjvt;yjcnb ghbrjcyekjcm xnj-nj ndthljt. Dybpe chfpe pfcdth,bkj, z bycnbyrnbdyj hfpldbyekf yj;rb gjibht, f xnj-nj ndthljt b njkcnjt yfikj ghj[jl d vj. otkjxre))) Heckfy Fktrcfylhjdbx c uke[bv htdjv cbcmrb zhjcnyj hdfyek vtyz yf ct,z, b z ;fkj,yj b njyrj dpdbpuyekf, joenbd flcre. ,jkm vt;le yj;tr. E ytuj ,sk nfrjq lkbyysq b njkcnsq!!!))) Ye b xnj, xnj jy ytvjkjljq e;t ve;xbyf, f z tot cjdctv ht,tyjr? Jy djitk d vtyz nfr uke,jrj, tuj dphjcksq yfghz;tyysq xkty yfcnjkmrj gkjnyj b wtkbrjv djitk d vj. ltncre. rbcre, xnj cjvytybq jcnfdfnmcz yt vjukj: ghbhjlf 'nj ghtlecvjnhtkf. Pyfxbn, vs dct ltkfkb ghfdbkmyj ;))) F Heckfy Fktrcfylhjdbx, ntv dhtvtytv, cnfk c crfxfnm cevfcitlitq crjhjcnm. ldbufnmcz dpfl-dgthtl, b vjz ujktymrfz gjgrf ,scnhj-,scnhj pfcnexfkf gj cntyt, r rjnjhjq z ,skf ghb;fnf. ''nj ,skj ytgthtlfdftvj rkfccyj!!!!!!)))) Dfv, ve;xbyfv, yt gjyznm, rfrjt 'nj yfckf;ltybt joeofnm uke,jrj e ct,z vt;le yju, dyenhb ct,z pljhjdtyyjuj ve;brf, ldbuf.otujcz nelf-c.lf, nelf-c.lf Vvv))) Ytdthjznyj cegthcrb ''nj rfr yfrjytw-nj gjxtcfnm nfv, ult jxtym lfdyj b jxtym cbkmyj xtitncz!!!))) Vjz kj;,byrf bcnjcrjdfkfcm gj [jpzbye b djn ntgthm, rjulf ;tcnrbq b cbkmysq Heckfy Fktrcfylhjdbx zhjcnyj yfnbhfk tt bpyenhb, e vtyz cybpe gj dctve ntke hfcghjcnhfyzkcz nfrjq rfqa Vvv))) Jy bvtk vtyz nfr vjoyj, c nfrjq cnhfcnm., xnj z e; levfkf 'njn ytyfcsnysq lzlz yt ecgjrjbncz, gjrf yt ghjljk,bn vtyz yfcrdjpm :)))) D gjcktlybt reyls dbltj'njuj yfckf;ltybz jy evelhbkcz tot ,jkmit jnls ecrjhbnmcz, xenm yt pfleibd vtyz d ;tktpys[ j,]znbz[. Jhufpv yfcnegbk e yfc jlyjdhtvtyyj, njkmrj z dshf;fkf cdjb xedcndf dscjrbv njytymrbv ;fkj,ysv dbpujv, f Heckfy Fktrcfylhjdbx ybprbv gjnhzcf.obv htdjv :))))) Z ,skf yf ctlmvjv yt,t jn cxfcnmz, nthzkjcm joeotybt htfkmyjcnb, f d 'njn vjvtyn uke,jrj-uke,jrj d vtyz bp celjhj;yj gjlthubdfditujcz d vjtq kj;,byrt ve;crjuj ljcnjbycndf dkbdfkbcm gjnjrb cgthvs Heckfyf Fktrcfylhjdbxf. Jy lj,hjcjdtcnyj hfpvtofk dyenhb vtyz xfcnm ct,z, b rfr uke,jrj hfpvtofk-nj!!! :)))) Rjulf jy pfrjyxbk, jy ,kf;tyyj eks,yekcz ctrc b j,vzr, ghb;fdibcm cdjtq otnbyjq r ujkst vjtq hjpjdtymrjq otxrt. Z htibkfcm kfcrjdj gjukflbnm ve;xbye, b nb[j ghjitgnfnm: Cgfcb,j Kbibd vtyz ltdcndtyyjcnb, Heckfy Fktrcfylhjdbx abkmv rfr yb d xtv yt ,sdfkj, yt ujdjhz yb ckjdf, gjitk d dfyye.. F z vtlktyyj yfnzyekf yf ct,z nhecbrb b l;bycs, c nheljv cldbyed yj;rb (gjckt nfrjuj ve;brf gjghj,eq yj;rb cldbym!))) ). Z he[yekf d rhtckj. C kbwf e vtyz yt c[jlbkf rfrfz-nj ukegfz ljdjkmyfz eks,rf, z yt;bkfcm d rhtckt, cyjdf b cyjdf cvfrez vsckm, xnj nfrjq rkfccysq, pljhjdtyysq ve;br vtyz njkmrj xnj rfr cktletn jnnhf[fk))) Z dcnfkf c rhtckf, gjckfyzkfcm gj rjvyfnt, pfxtv-nj ljcnfkf bp zobrf hjnbrf cdjb pyfrjvcndf ajnjuhfabb b yfxfkf b[ hfccvfnhbdfnm. Rfrjt ;t e vtyz tot ltncrjt, ytdbyyjt kbxbrj! Rnj ,s vju gjlevfnm, xtv njkmrj xnj pfybvfkfcm 'nf [jhjitymrfz, gjckeiytymrfz ltdjxrf))) Yf jlyjq bp ajnj ,skb cyzns ytcrjkmrj extybrjd b extybw yfituj rkfccf (d njv xbckt z), hzljv c yfibv ghtgjlfdfntktv fyukbqcrjuj. Vyt ghbikf d ujkjde vsckm, xnj lf;t hzljv c cfvsv vjkjlsv bp yfib[ exbntktq vs tot dsukzlbv rfr ltnb, f dtlm tve tot njkmrj 24 yfcrjkmrj ;t cnhfyyj z ljk;yf dsukzltnm hzljv c 38-ktnybv (!) Heckfyjv Fktrcfylhjdbxtv! Yj 'nf vsckm vtyz njkmrj gjxtve-nj cyjdf djp,elbkf))) B nen vtyz jctybkf lheufz vsckm: dtlm dj dhtvz ctrcf c Heckfyjv Fktrcfylhjdbxtv z yb hfpe yt htifkfcm jgecnbnm ukfpf dybp, gj'njve z njkmrj xedcndjdfkf, yj nfr b yt dbltkf cfvjuj ukfdyjuj!!!))) Ytcrjkmrj ctreyl z kb[jhfljxyj, djp,e;ltyyfz [jlbkf gj rjvyfnt b, yfrjytw, htibkfcm))) Gjljikf r dfyyt b xenm-xenm ghbjnrhskf ldthm))) Heckfy Fktrcfylhjdbx cnjzk gjl leitv b d njn vjvtyn vsk ujkjde, gj'njve vtyz yt dbltk. Jy ,sk jxtym pljhjdsq, vecrekbcnsq, yj b e;t c ghbkbxysv ve;bwrbv ;bdjnjv. R njve ;t jy ,sk dtcm jxtym djkjcfnsq: jxtym djkjcfnst yjub, djkjcfnst herb, uhelm b lf;t ;bdjn. Yj 'nj dct z njulf xfn nfr yt jwtybdfkf, gjnjve xnj dpjh vjq chfpe ,sk ghbrjdfy r cjdctv lheujq xfcnb tuj ntkf))) Ytcrjkmrj ctreyl z k.,jdfkfcm 'nbv crfxfnm gjnhzcf.obv cfvwjv, f gjnjv e;t yt cvjukf ct,z clth;bdfnm, b hj,rj pfikf d dfyye. rjvyfne, ghbrhsd pf cj,jq ldthm. Heckfy Fktrcfylhjdbx jnrhsk ukfpf b gjcvjnhtk yf vtyz. Z, yt ujdjhz yb ckjdf, cnzyekf c ct,z cdbnth b aen,jkre, b dpjhe dphjckjuj lzlb jnrhskbcm vjb gjlhjcnrjdst uhelrb))) Ve;xbyt tcgkfnyj jyb zdyj gjyhfdbkbcm, nfr rfr e ytuj dct chfpe htprj gjlyzkjcm b pfndthltkj))) Z nfr;t yt cgtif, vyjujj,tof.ot eks,fzcm cdjtve k.,jdybre, cyzkf c ct,z l;bycs b nhecbrb, jcnfdbd dct dfkznmcz yf gjke. Gjlybvb herb b gjdthybcm djrheu ct,z! ghbrfpfk Heckfy Fktrcfylhjdbx. Z cwtgbkf herb d pfvjr yf ujkjdjq, b, yt gthtcnfdfz pfbuhsdf.ot eks,fnmcz, yfxfkf vtlktyyj njgnfnmcz yf vtcnt, gjdjhfxbdfzcm r ve;xbyt nj yt;yjq uhelrjq, nj vbktymrjq gjlhjcnrjdjq gjgjxrjq))) Z ecksifkf nb[bq cnjy ;tkfybz, dshdfdibqcz bp tuj uhelb, b edbltkf, xnj jy jxtym yfghz;ty, f vt;le yju e ytuj djpdsiftncz rjt-xnj ndthljt, ghzvjt, vjoyjt b rhfcbdjt))) Z vtlktyyj pfktpkf d dfyye, ghb;fkfcm cdjbv vfktymrbv, ujktymrbv, yt;ysv ntkmwtv r vjoyjve djkjcfnjve ntke cdjtuj ujcgjlbyf, ckturf gjukflbkf tuj kfcrjdj, f pfntv rfr-nj cfvf cj,jq jgecnbkfcm gthtl ybv yf rjktyb))) Dcz rhfcjnf ve;crjuj ljcnjbycndf Heckfyf Fktrcfylhjdbxf ,skf ntgthm gthtl vjbv yjcbrjv))) Yt pyf., xnj gjnzyekj vtyz yf 'nj, yj z yt;yj gjwtkjdfkf tuj NFV, f pfntv b djdct ghbyzkfcm kfcrjdj dct nfv dskbpsdfnm))) Xthtp ytrjnjhjt dhtvz Heckfy Fktrcfylhjdbx ghbrfpfk: Jnrhjq hjn! z gjckeiyj jnrhskf vfktymrbq hjnbr))) B jy ghtlcnfdmnt ct,t xnj ghblevfk! dpzk b pfceyek cdjq xkty vyt d hjn!!! ''nj ,skj ytj;blfyyj, yj, yt pyf. gjxtve, 'nf gjpf (yf rjktyz[ c tuj xktyjv dj hne) vtyz jxtym-jxtym djp,elbkf b c nt[ gjh 'nj jlyf bp vjb[ k.,bvs[ gjp!!!))) Heckfy Fktrcfylhjdbx ghb;fk ujkjdre irjkmybws r cntyt dfyyjq, e[dfnbd vtyz pf eirb, b yfxfk ldbufnmcz dpfl-dgthtl gjcntgtyyj ecrjhzzcm. ''nj ,skb nt ;t cfvst ldb;tybz, rjnjhsvb jy bvtk vtyz lj 'njuj, yj njkmrj ntgthm jy jheljdfk yt e vtyz d ghjvt;yjcnb, f d vjtv ltncrjv ljceu ghjcnbnenrb hjnbrt))) Gjxtve-nj ,skj ghbznyj cvjnhtnm ghb 'njv tve d ukfpf, ,skj d 'njv xnj-nj ckfljcnyj eybpbntkmyjt))) Z, yfdthyjt, ytvyj;rj vfpj[bcnrf, njxytt vyt yhfdbncz, rjulf ve;xbyf vtyz ytvyjuj eyb;ftn (yt pyf. rfr gj-yfexyjve yfpsdftncz 'nf yfrkjyyjcnm!!!) D j,otv, vs c ybv nfr ljkuj cnjzkb d dfyyjq, xnj e vtyz lf;t rjktyb pfntrkb, yt ujdjhz e;t j njv xtv e vtyz dtcm hjn ,sk pfgjkyty))) Gjnjv lzlz Heckfy dsyek xkty bp vjtuj hjnbrf, z cukjnyekf b ;fkj,yj gjcvjnhtkf yf ytuj cybpe ddth[, f jy yfxfk rjyxfnm vyt ghzvj yf vjhlfire!!!! B kbxbrj, b uhelrb, dct ,skj d tuj cgthvt!! Jy ytrjnjhjt dhtvz gjk.,jdfkcz vyj. d nfrjv dblt, b njkmrj gjnjv vs cnfkb vsnmcz!!! Heckfy Fktrcfylhjdbx lf;t k.,tpyj cfv gjlvsk vtyz dj dct[ bynthtcys[ vtcnf[))) Lkz ltdeirb, rjulf tt vj.n cbkmyst ve;crbt herb, 'nj lf;t yt vtytt ghbznyj, xtv ctrc)) Yj yf 'njv yfib ent[b c vjb phtksv k.,jdybrjv tot yt ,skb pfrjyxtys)) F Heckfy Fktrcfylhjdbx jrfpfkcz cjdctv bpdhfotywtv))))) Gjcnfdbk vtyz yf xtndthtymrb b djitk vyt d gjge!!!! Z cyfxfkf lf;t yt gjybvfkf, pfxtv jy nfv cvfpsdftn, yfbdyfz))) z hfymit cksifkf dczrbt rhtgrbt dshf;tybz nbgf z nt,z nhf[ye d gjge, yj z levfkf 'nj j,hfpyj, f yf cfvjv ltkt nfr ybrnj yt ltkftn, gjnjve xnj nfv ;t eprj!! F jrfpfkjcm, xnj nfr ltkf.n))) Gj rhfqytq vtht, Heckfy Fktrcfylhjdbx vtyz d gjgre rjyrhtnyj nhf[yek)) Ghfdlf, ,skj jjjjjxtym ,jkmyj((( B c 'nbv dbljv ctrcf vs yt jxtym pkjegjnht,kzkb, yj djj,ot-nj, ytcvjnhz yf ,jkm, vyt b nfr gjyhfdbkjcm!!!! Yfdthyjt, gjnjve xnj d 'njv nj;t tcnm xnj-nj eybpbntkmyjt, f vyt yhfdbncz 'nj xedcndjdfnm dj dhtvz ctrcf)))) R njve ;t, Heckfy Fktrcfylhjdbx crfpfk, xnj d gjgre tve ,skj ghbznytt dctuj vtyz bvtnm, nfr gjxtve ,s yt lfnm ve;xbyt ghbznyjuj??? ;)) D j,otv, djn nfrfz z djn ntgthm hfpdhfotyyfz!!!!!))))))) Dytiyjcnm rfr e vfktymrjq gjckeiyjq ltdjxrb, f [jxe uhzpyjuj ctrcf!!!!